top of page

Technika

Bowena

technika bowena londyn
technika bowena uk
Delikatna, efektywna, nieinwazyjna lecznicza terapia tkanek miękkich z Australii.

Za­bieg Tech­ni­ką Bo­we­na po­le­ga na wy­ko­ny­wa­niu przez te­ra­peu­tę spe­cy­ficz­nych 'Ru­chów Bo­we­na'. Są to ła­god­ne ru­chy kciu­ka­mi i pal­ca­mi dło­ni na mię­śniach, ścię­gnach, wię­za­dłach i tkan­ce łącz­nej pa­cjen­ta, wpra­wia­ją­ce te struk­tu­ry w de­li­kat­ną wi­bra­cję. Wi­bra­cja ta roz­cho­dzi się po ca­łym or­ga­ni­zmie, m. in. prze­no­szo­na jest przez układ ner­wo­wy do mó­zgu. Kom­bi­na­cje ta­kich wi­bra­cji sta­no­wią sy­gna­ły, mo­bi­li­zu­ją­ce or­ga­nizm do uru­cho­mie­nia pro­ce­sów sa­mo­le­cze­nia.


Po­mię­dzy każ­dą se­kwen­cją ru­chów na­stę­pu­je ko­niecz­na kil­ku­mi­nu­to­wa prze­rwa, w cza­sie któ­rej pa­cjent le­ży i od­po­czy­wa w sa­mot­no­ści, pod­czas gdy je­go cia­ło wy­ko­rzy­stu­je po­trzeb­ny dla sie­bie czas do prze­sła­nia i prze­two­rze­nia sy­gna­łów oraz za­ini­cjo­wa­nia pro­ce­sów na­praw­czych. W prze­ci­wień­stwie do in­nych te­ra­pii bez­po­śred­nich, w Tech­ni­ce Bo­we­na za­bieg nie po­le­ga na za­sto­so­wa­niu si­ły fi­zycz­nej. Jest on bez­bo­le­sny i nie­in­wa­zyj­ny.

technika bowena londyn, leczenie alergii londyn, alergolog londyn

W cza­sie je­go tr­wa­nia Te­ra­peu­ta wy­ko­nu­je nie­wie­le ru­chów. W tej tech­ni­ce pa­nu­je za­sa­da 'im mniej tym le­piej', a jej roz­sze­rze­niem jest za­sa­da 'im bar­dziej cho­ry pa­cjent, tym mniej ru­chów pod­czas se­sji'. Ce­lem te­ra­pii jest z re­gu­ły przy­wró­ce­nie rów­no­wa­gi ca­łe­go or­ga­ni­zmu, ale mo­że być też kon­kret­ny pro­blem. Naj­częst­szą na­tych­mia­sto­wą re­ak­cją na wy­ko­na­ne ru­chy jest głę­bo­kie od­prę­że­nie, a na­wet za­sy­pia­nie. Od­prę­że­nie do­ty­czy za­rów­no na­pię­cia mię­śnio­we­go, jak i sa­mo­po­czu­cia psy­chicz­ne­go. Pow­szech­nie też pa­cjen­ci od­czu­wa­ją róż­ne­go ro­dza­ju wra­że­nia w ca­łym cie­le, lub w nie­któ­rych je­go czę­ściach, któ­re de­fi­niu­ją na swój spo­sób, np. uczu­cie cie­pła, zim­na, mro­wie­nie, wi­bra­cje, prze­pływ ener­gii, drę­twie­nie, ból, roz­luź­nie­nie, roz­cią­ga­nie, przy­śpie­szo­ne bi­cie ser­ca, rów­nież re­ak­cje emo­cjo­nal­ne (śmiech, płacz itp.). Ja­ka­kol­wiek zmia­na sa­mo­po­czu­cia, czy to od­czu­wa­na przez pa­cjen­ta, czy za­ob­ser­wo­wa­na przez te­ra­peu­tę, jest ob­ja­wem po­zy­tyw­nym - ozna­cza że or­ga­nizm pod­jął pra­cę. Głę­bo­ki re­laks jest gwa­ran­cją sku­tecz­no­ści te­ra­pii, z te­go też wzglę­du te­ra­peu­ta po­wi­nien za­dbać o kom­fort pa­cjen­ta i ci­szę pod­czas za­bie­gu (nie na­le­ży włą­czać mu­zy­ki). Pierw­sze efek­ty te­ra­peu­tycz­ne mo­gą być za­uwa­żal­ne już po pierw­szej se­sji. 

Przy­kła­do­we scho­rze­nia, w le­cze­niu któ­rych Tech­ni­ka Bo­we­na da­je bar­dzo do­bre re­zul­ta­ty:
 • pro­ble­my mię­śnio­wo­-sz­kie­le­to­we:

          - bó­le kar­ku, ple­ców i lę­dź­wi, rwa kul­szo­wa,

          - wa­dy krę­go­słu­pa (m. in. sko­lio­za), dys­ko­pa­tie,

          - scho­rze­nia bio­der, ko­lan i stóp (rów­nież Ha­lu­xy),

          - ze­spół cie­śni nad­garst­ka, ło­kieć te­ni­si­sty i gol­fi­sty,

          - bó­le i ogra­ni­cze­nia ru­cho­mo­ści bar­ku

          (w tym „zam­ro­żo­ny bar­k”),

          - pro­ble­my ze sta­wem żu­ch­wo­wo – skro­nio­wym,

          - zwy­rod­nie­nia i za­pa­le­nia sta­wów (w tym RZS, ZZSK),

          - bó­le na sku­tek prze­cią­że­nia,

 • cho­ro­by neu­ro­lo­gicz­ne: uda­ry, MPD, Par­kin­son, SM,

 • pro­ble­my od­de­cho­we: ast­ma, ro­ze­dma płuc,

 • aler­gie, sła­ba od­por­ność or­ga­ni­zmu,

 • bó­le gło­wy, mi­gre­ny, za­wro­ty gło­wy, epi­lep­sja, za­to­ki, dys­funk­cje na­rzą­dów zmy­słów,

 • pro­ble­my z or­ga­na­mi roz­rod­czy­mi, mie­siącz­ko­wa­niem, me­no­pau­zą, pro­sta­tą, bez­płod­no­ścią,

 • do­le­gli­wo­ści w cza­sie cią­ży i oko­ło­po­ro­do­we,

 • pro­ble­my tra­wien­ne i wy­dal­ni­cze: zga­ga, re­fluks, cho­ro­ba wrzo­do­wa, scho­rze­nia pę­che­rzy­ka żół­cio­we­go, je­li­ta gru­be­go (w tym je­li­to draż­li­we), bie­gun­ki, za­par­cia, he­mo­ro­idy,

 • pro­ble­my krą­że­nio­we: zwią­za­ne z ci­śnie­niem tęt­ni­czym, cho­ro­by ser­ca, za­to­ry lim­fa­tycz­ne,

 • na­pię­cie, nie­po­kój, stres, nie­sta­bil­ność emo­cjo­nal­na (w tym ADHD), de­pre­sja,

 • ze­spół chro­nicz­ne­go zmę­cze­nia,

 • fi­bro­mial­gia i mia­ste­nia,

 • cho­ro­by tar­czy­cy i in­nych gru­czo­łów do­krew­nych,

 • scho­rze­nia pier­si, układ mo­czo­wy: cho­ro­by ne­rek, pę­che­rza i cew­ki, mo­cze­nie noc­ne (u dzie­ci), nie­trzy­ma­nie mo­czu (u do­ro­słych),

 • i wie­le in­nych.

bottom of page